Článek - Jak vyřídit stavební povolení
Jak vyřídit stavební (společné) povolení
Podmínky vydání stavebního povolení, resp. společného povolení se mohou mírně lišit na každém stavebním úřadě. Z tohoto důvodu je nejjistější předem zajít na váš příslušný stavební úřad (obvykle je součástí místního úřadu), a zeptat se, co všechno budou požadovat k vydání společného povolení. Pak je třeba postupovat podle jejich seznamu. Formulář žádosti o společné povolení najdete obvykle na internetových stránkách příslušného stavebního úřadu - obce v sekci oddělení územního rozvoje.

Ve formuláři žádosti o vydání společného povolení bude kromě základních osobních údajů třeba uvést:
        
-  Druh, účel a místo stavby (tyto údaje máte uvedeno v projektu stavby)
-  Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby
-  Parcelní čísla a způsob dosavadního využití pozemku určeného na stavbu
-  Jméno, příjmení a adresu projektanta
-  Údaj, zda se stavba realizuje dodavatelsky (stavební firmou) nebo svépomocí
-  Seznam účastníků stavebního řízení, kteří jsou stavebníkovi známi (majitelé sousedních pozemků, jejich jména a adresy)

Kromě toho budete potřebovat následující dokumenty jako přílohy k žádosti o vydání společného povolení:
         
-  Kompletní projektová dokumentace stavby v 2 vyhotoveních. Po vydání povolení 1 projektová dokumentace zůstává na stavebním úřadě na archivní účely
-  Situace osazení stavby se zakreslením a okótováním objektu projektantem (tento výkres bývá součástí projektu stavby)
-  V případě, že stavbu realizujete svépomocí, název a adresa stavebního dozoru s fotokopií oprávnění
-  Pokud se stavba bude realizovat dodavatelsky, název a adresa dodavatele stavby s fotokopií oprávnění k provádění stavební činnosti
-  List vlastnictví (ne starší než 3 měsíce) nebo jiný právní dokument opravňující použít pozemek na výstavbu
-  Prohlášení stavebního dozoru nebo oprávnění firmy (dodavatele stavby) k provádění stavební činnosti
-  Vyjádření příslušných vodáren, elektráren, případně plynáren (kvůli napojení na jejich sítě)
-  Vyjádření dalších institucí na základě konkrétních požadavků stavebního úřadu

Vhodné je zajistit si souhlasné vyjádření správců sítí, případně dalších institucí dostatečně dlouho před požádáním o stavební povolení, protože každá instituce má zákonnou lhůtu 30 dní na vyjádření a je zbytečné prodlužovat stavební řízení čekáním na jejich vyjádření.

Pokud plánujete stavět na pozemku, který je klasifikován jako orná půda, budete ke stavebnímu povolení navíc potřebovat souhlas s vynětím orné půdy z půdního fondu. Příslušnému pozemkovému úřadu musíte předložit list vlastnictví, kopii z katastrální mapy souhlas obce s vynětím a určení bonity půdy. Pokud se má vyjmout jen část parcely, například pod budoucí stavbou, pak je třeba dodat i geometrický plán, ve kterém bude zakreslené, která část parcely se má vyjmout.

Čistička odpadních vod nebo studna na pitné účely vyžadují samostatné stavební povolení (jedná se o vodní stavby).

Po předložení žádosti o vydání společného povolení s kompletními přílohami, projektovou dokumentací a zaplacením správního poplatku má stavební úřad lehotu do 90 dnů, ode dne zahájení řízení na to, aby vydal rozhodnutí.

Společné povolení vstupuje v platnost po uplynutí 15-denní lhůty, během níž se mohou ještě upřesnit detaily každou ze zúčastněných stran. Právní moc musí stavební úřad zvlášť potvrdit.

Společné povolení standardně pozbývá platnosti, pokud se se stavbou nezačalo do 2 let od nabytí právní moci (jeho platnost se však dá prodloužit).

Inženýrské služby

Pokud nechcete vyřizovat všechny doklady a vyjádření ke povolení stavby sami, nebo Vám to nedovolují pracovní povinnosti, můžete využít služby inženýrské činnosti ve stavebnictví (takzvaný "inženýring"). V rámci těchto služeb jste pak zastupován před příslušnými úřady, přičemž všechny dokumenty a stanoviska ke stavbě Vám zajistí osoba provádějící inženýring. Tímto můžete ušetřit množství času, což záleží samozřejmě od rozsahu požadovaných vyjádření. Pokud máte zájem o takové služby, rádi Vám nabídneme naše služby v oblasti inženýring.
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977