Ochrana osobních údajů - GDPR
ochrana osobních údajů (GDPR)

V souladu s poskytováním našich služeb pracujeme s některými vašimi osobními údaji. Uvědomujeme si důležitost jejich ochrany, proto při jejich zpracovávání postupujeme zodpovědně a výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v souladu s § 19 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

I.
Provozovatelem osobních údajů je zhotovitel projektové dokumentace uvedený ve smlouvě o dílo.

II.
Zhotovitel zpracovává osobní údaje na základě smluvního základu (smlouvy o dílo) a na základě zákonné povinnosti (zákon o účetnictví, zákon o autorizovaných architektech a autorizovaných stavebních inženýrech a další zákony vyžadují-li to). Osobní údaje jsou zpracovávány bez potřeby zvláštního souhlasu a výlučně za účelem naplnění předmětu smlouvy o dílo, případně uplatnění práv zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže zhotovitel poskytovat své služby, protože na svou činnost musí identifikovat protistranu a v některých případech identifikovat objednavatele na dokumentech, které jsou výsledkem činnosti zhotovitele podle smlouvy o dílo.

III.
Zhotovitel zpracovává identifikační údaje a kontaktní údaje objednavatele, zejména jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační údaje parcely objednatele nebo jiných nemovitostí, ke kterým má objednatel právní vztah.

IV.
Zhotovitel zpracovává osobní údaje po dobu poskytování služeb podle této smlouvy a nejdéle 10 let po ukončení poskytování služeb dle této smlouvy, zejména z důvodu povinnosti archivovat výkresy a z důvodu promlčecí důvod k jednotlivým právům vyplývajícím z této smlouvy.

V.
Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, zejména státním orgánům, soudům, okresním úřadem, katastru, účetním společnostem, právním zástupcem, subdodavatelem jednotlivých součástí projektu včetně tiskařských služeb jakož i dalším osobám jednajícím jménem zhotovitele při vyřizování záležitostí na základě této smlouvy.

VI.
Osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí.

VII.
Objednavatel má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů.

VIII.
Kontrolním orgánem ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

IX.
Svá práva týkající se ochrany osobních údajů si může objednatel uplatnit u zhotovitele přes kontaktní email: office@djsarchitecture.cz

Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977