Článek - Kvalitní základy pro Váš rodinný dům
Kvalitní základy pro Váš rodinný dům
Základy rodinného domu je třeba správně navrhnout již ve fázi tvorby projektu rodinného domu. V našem článku se dozvíte na co si dát pozor při tvorbě projektu, jaký základ zvolit, jak vyřešit zateplení základů a mnohé jiné.

Kde se vyžadují základy
        
Základy domu přenášejí celkové zatížení z objektu do země. Obecně je proto zapotřebí provádět základy pod všechny nosné konstrukce - stěny a sloupy. Nosné stěny rodinných domů jsou obvykle tvořeny obvodovými stěnami, případně jednou nebo několika vnitřními nosnými stěnami. Příčky základ obvykle nepotřebují, protože zatížení nepřenášejí. Rovněž montované komíny pro rodinné domy (Schiedel, Heluz a podobné) obvykle nepotřebují základ, protože podkladový beton vyztužený kari sítí o tloušťce 150mm při běžných výškách komína do 6 m bezpečně přenese jejich zatížení. Konkrétní typ komína a jeho váha však musí být předmětem statického posouzení.

Projektová příprava
         
Ještě před zahájením prací na projektu domu je vhodné dát si vypracovat inženýrsko-geologický průzkum půdy na vaší parcele. Takový průzkum nám dá odpověď na složení základové zeminy, výšku spodní vody, existenci případných navážek a zároveň dá doporučení k projektovému řešení základů domu. Na základě průzkumu může pak statik přesně dimenzovat základy na zjištěnou únosnost zeminy.
Pokud si před vypracováním projektu domu nedáte zpracovat inženýrsko-geologický průzkum, tak Vám statik může dimenzovat základy jen empiricky, na všeobecnou základovou zeminu se standardními vlastnostmi. Takto dimenzované základy sice vyhovují ve většině případů, ale může se snadno stát, že je budete mít zbytečně předimenzované.

Typy základů pro rodinný dům

Rozhodnutí jaký typ základů použít při stavbě domu, je třeba udělat již v projektu domu. Pro rodinné domy se v naprosté většině případů navrhují základy ve formě základových pásů, případně jako základová deska. Každý typ základů má své opodstatnění při jiných základových podmínkách a požadavcích investora na rodinný dům.

Základové pásy

Základové pásy jsou nejběžnější typ základů pro rodinné domy. Musí být uloženy vždy do nezámrzné hloubky dle konkrétní teplotní oblasti, ve které se bude rodinný dům nacházet, případně hlouběji pokud se ani zde nenacházejí zeminy s dostatečnou únosností. Pro většinu našeho území je nezámrzná hloubka minimálně 80 cm od rostlého terénu. Do nezámrzné hloubky se pásy ukládají proto, aby se nestalo, že zem pod nimi zmrzne, čímž zvětší svůj objem a následně je nadzvedne. Zvedání základových pásů by způsobilo pnutí v konstrukci domu (například zdi), čehož výsledkem by byly trhliny různého rozsahu.
Šířka základových pásů je dána váhou zatížení tak únosností zeminy. Jednopodlažní rodinný dům má standardně nižší zatížení než dvoupodlažní dům a může mít tedy i užší základové pásy. Šířka základových pásů se může kromě toho měnit i v různých místech tak, abychom dosáhli rovnoměrný tlak na základovou zeminu. Základové pásy spotřebují za standardních podmínek méně betonu než základová deska a jsou tedy obvykle nejekonomičtějším řešením.
Základové pásy můžeme zhotovit jako prosté (nevyztužené) nebo vyztužené ocelovou stavební výztuží. Výztuž základových pásů při standardních základových poměrech není nutná, ale například při seismickém nebo jiném dynamickém zatížení se projeví její smysl, například pokud na základy působí dynamické zatížení od blízko projíždějících těžkých kamionů, kde by vibrace v zemině a základech mohly způsobit trhliny na fasádě domu.

Základová deska

Základová deska se většinou provádí v projektech domů pasivního standardu nebo při domech s velmi špatnými neúnosnými zeminami. Základy domu při použití základové desky vytvářejí mnohem menší tlak na základovou zeminu jako u základových pásech, které mají výrazně menší plochu v horizontálním styku se zeminou. Výhodou základové desky je možnost ji kompletně tepelně odizolovat, což není při základových pásech možné až v takovém rozsahu. Smysl to však má pouze u pasivních domů, protože i pro úroveň nízkoenergetických domů jsou správně navrženy základové pásy zcela vyhovující. Další výhodou základové desky je rovnoměrný roznos zatížení do základové zeminy.

Tepelně technické parametry základů

Základové konstrukce domu je třeba navrhnout správně i z tepelně-technického hlediska. Dobře vyřešený detail prostupu tepla od exteriéru nebo základové zeminy směrem do interiéru Vám zaručí nižší tepelné ztráty a vyloučí riziko vzniku plísní.

Níže uvádíme dva příklady správně vyřešených základů rodinných domů pomocí základových pásů a jeden pomocí základové desky.
LEGENDA:

1 - Kusové murivo obvodovej steny   2 - Tepelná izolácia obvodovej steny   3 - Extrudovaný polystyrén   4 - Betónový základ   5 - Železobetónová základová doska   6 - Zhutnený štrkový násyp   7 - Betónová mazanina   8 - Tepelná izolácia podlahy   9 - Tepelná izolácia základov z penového skla alebo XPS
Horní tři obrázky zobrazují konstrukci jednotlivých typů základů. Na obrázku vlevo je základový pás bez zateplení základové části konstrukce, na obrázku uprostřed je základový pás i se zateplením základové části a na obrázku vpravo se nachází základová deska tepelně izolovaná po celém svém obvodu.

Spodní tři obrázky zobrazují na uvedených příkladech základů průběh tří teplotních izoterm: 9.3 ° C, 13.1 ° C a 16.9 ° C. Stejně je zobrazena nejkritičtější teplota ve spodním rohu interiéru. Pro běžné podmínky Česká technická norma vyžaduje teplotu minimálně 13.1 ° C v kritickém rohu. Všechny zde uvedené případy ji překračují o přibližně 5 ° C, což je vynikající výsledek. Ve výpočtu teploty byl uvažován vnitřní vzduch o teplotě 20 ° C a venkovní vzduch o teplotě -12 ° C. Zemina pod základy byla uvažována s teplotou v rozsahu -5 ° C až 0 ° C.

Závěr

Navrhnout správné základy pro rodinný dům z hlediska statického, tepelně-technického a ekonomického je úkol pro odborníky z několika oblastí stavební praxe. Vyžaduje také spolupráci ze strany investora při dodání všech potřebných podkladů.

Všechny naše individuální jakož i katalogové rodinné domy splňují výše zmíněné kritéria. Naše projekty domů mají, kvůli univerzálnosti řešení, základy navržené na standardní základové poměry, které se vyskytují přibližně ve čtyřech z pěti případů.
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977