Architekt obci
Architekt obci
Soutěž Architekt obci vznikla kvůli potřebě ocenit projekty, které byly tvořeny ve spolupráci architekt – samospráva. V současnosti vidíme rostoucí povědomí o vlivu architektury na prostředí a soutěž Architekt obci je jeho aktivní součástí a podporou.

1. Jaký je záměr ceny Architekt obci?

Cílem ocenění Architekt obci je vyzdvihnout a podpořit klíčový význam spolupráce architektů s místními samosprávami, která přináší vynikající architektonická, urbanistická a krajinářská řešení v rámci obcí po celé České republice.

Spolupráce mezi architekty a vedením obcí je zásadní pro kvalitní rozvoj našich sídel. Organizátoři soutěže si to uvědomují, a proto každý rok oceňují úspěšné partnerství mezi architektem a obcí.

Ocenění je udělováno za dlouhodobou spolupráci, která přispívá k lepší kvalitě života, kulturnímu rozvoji obyvatel a společnosti jako celku. Především se cení, pokud spolupráce vytváří kvalitní prostředí s ohledem na místní tradice, historii a preference obyvatel.

2. Jak cena Architekt obci vznikla a co stojí za její myšlenkou?

Cena je vyhlášena společně se soutěží Architekt roku, kterou pořádá společnost ABF, a.s. Právě při diskusích nad kvalitou jednotlivých staveb prezentovaných v soutěži Architekt roku i na jiných soutěžních přehlídkách si organizátoři stále intenzivněji uvědomovali, že kvalita architektonických děl není dána pouze prací architekta. Významně ji totiž ovlivňuje také klient, investor či stavebník.

Je proto klíčové ocenit ty přístupy, které vedou k vytváření výjimečného prostředí financovaného z veřejných zdrojů a motivovat tak další zástupce samosprávy i státní správy k podobnému jednání.

Soutěž má za cíl zlepšit kvalitu života v obcích skrze vysokou úroveň architektury a urbanismu, ocenit nejlepší projekty v lokálním kontextu, ať už budovy, nebo veřejný prostor, které inspirují k dalším tvůrčím aktivitám.

Propojením soutěže s mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH chtějí organizátoři zdůraznit důležitost spojitosti profesní a občanské integrity a etického aspektu v architektonickém podnikání.

3. Jaký dopad má soutěž na města a obce?

V posledních letech pozorujeme v české společnosti rostoucí povědomí o vlivu architektury na životní prostředí, kvalitu veřejného prostoru a spokojenost obyvatel. Věříme, že vyhlašování ceny Architekt obci k tomu také přispívá. Prezentované výsledky jsou inspirující a upozorňují na důležitou funkci architektů, kteří pozitivně ovlivňují kvalitu našeho okolí.

Obce postupně zjišťují, že spolupráce mezi architekty, městskými plánovacími úřady a dalšími relevantními aktéry přináší lepší stavby a kvalitu života obyvatel. Více vnímají význam architektury pro svůj vlastní rozvoj a prosperitu.

4. Jaké jsou překážky v zapojení obcí a měst do architektonického rozvoje svého území? Dají se řešit?

Celá řada měst a obcí se stále vypořádává s dědictvím z minulého období (např. areály kasáren, továren, neudržovaných ploch a staveb) a dalšími problémy. Často chybí finanční prostředky a na některých místech dokonce personální zajištění kroků vedoucích ke koncepčnímu rozvoji obcí.

Proto je důležité neustále představovat příklady dobré praxe a hledat cesty k poskytování finančních prostředků a grantů na podporu výstavby i rekonstrukce veřejných prostranství ze strany státních, regionálních nebo evropských fondů.

Je také třeba poskytovat odborné poradenství a podporu v oblasti architektury, urbanismu a plánování ze strany odborníků a konzultantů, včetně organizace seminářů a workshopů.

Rovněž pomůže revize a zjednodušení stavebních předpisů a procedur s cílem snížit byrokratickou zátěž a usnadnit realizaci architektonických projektů.

5. Jak k celkové architektuře města nebo obce přispívají architekti, kteří se primárně nevěnují městské architektuře?

Svými realizacemi se všichni architekti podílejí na vzhledu měst a obcí. Žádná stavba neexistuje izolovaně. Vždy je třeba pracovat s měřítkem, návazností na okolní zástavbu, respektovat kvality území. A nezáleží na tom, zda se jedná o obytné budovy, občanskou vybavenost, veřejný prostor nebo drobnější zásahy, jako je třeba mobiliář či zeleň.

Kvalitou navržených řešení lze přispět k finální podobě a charakteru měst a obcí, tedy k harmonické integraci nových staveb do existujícího architektonicko-urbanistického prostředí.

I když se projektanti primárně nezabývají veřejným prostorem, jejich kvalitní a inovativní návrhy, např. obytných budov, přispívají k estetickému obohacení městského prostředí.

Architekti by také měli brát do úvahy potřeby a preference obyvatel daného města či obce, stejně jako kulturní a historický kontext. To všechno by mělo ovlivnit jejich návrhy a přispět k vytvoření prostoru, který reflektuje místní identitu a hodnoty.
Architekt obci

6. Mohou městskou architekturu ovlivnit také samotní obyvatelné města či obce? Pokud ano, tak jak?

Ano, také obyčejní lidé mohou pozitivně ovlivnit prostředí, v němž žijí. Obyvatelé měst a obcí by například měli mít příležitost vyjádřit své názory a preference týkající se architektury a urbanismu prostřednictvím veřejných konzultací, diskuzí, anket nebo petic. Zpětná vazba je pro tvorbu urbanistických plánů a rozhodování o rozvoji městského prostoru důležitá.

Dále je třeba, aby obyvatelé byli aktivními účastníky lokálních projektů, které se týkají architektonických změn a úprav veřejného prostoru. Mohou se například podílet na iniciativách revitalizace veřejných prostranství, vytváření komunitních zahrad nebo participovat na plánování městských čtvrtí.

Obyvatelé se také často podílejí na zachování a podpoře místní kultury, historie a tradic. I to může mít vliv na architektonické rozhodování a rozvoj městského prostředí. Zahrnuje to například ochranu historických budov, zachování tradičních řemeslných technik nebo podporu místních umělců a řemeslníků.

Znamená to tedy, že, i když obyčejní lidé nejsou přímými tvůrci městské architektury, mají vliv na její podobu a rozvoj prostřednictvím své aktivity, účasti a podpory místní kultury a tradic.

7. Je důležité, aby jedinec při stavbě svého domu přemýšlel nad tím, jak jeho architektura ovlivní okolí, ve kterém se bude nacházet?

Ano, to je nesmírně důležité. Architektura domu má výrazný dopad na okolí, a to nejen estetický. Pokud je dům dobře navržen a harmonizuje s okolním prostředím, přispívá k celkové kvalitě života ve čtvrti či na vesnici. Naopak, nevhodně navržený dům narušuje celkový vizuální dojem a snižuje atraktivitu okolí.

Člověk by tak měl při stavbě svého domu zvažovat nejen vlastní potřeby a preference, ale také dopady, které bude jeho nový domov mít na okolí a životní prostředí obecně (znečištění, stínění, hluk atd.). Zodpovědný přístup k architektuře povede k vytvoření harmonických a udržitelných obytných prostor, které přinášejí prospěch nejen svým obyvatelům, ale také celé komunitě.

8. Kdo se může zapojit do soutěže Architekt obci a do kdy je třeba se přihlásit?

Do soutěže se může přihlásit obec, architekt či architektonické/urbanistické studio z celé České republiky. Oceněn bude tandem obec-architekt.
Kompletní přihlášky jsou přijímány do 3. 5. 2024. Více informací a přihlášku ke stažení najdete na www.architektobci.cz.


Autor článku: Společnost ABF, a.s., foto: Vojtěch Hájek
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977