Aspekty správného výběru oken
Důležité aspekty správného výběru oken
Nabídka dodavatelů oken je momentálně velmi široká a pro laika dost nepřehledná na to, aby si správně vybral podle svých požadavků a finančních možností. Tento článek si klade za cíl pomoci při výběru oken a nasměrovat Vás na jejich důležité parametry.

Materiál

Základní materiály pro výrobu oken, resp. jejich rámů a křídel, jsou plast, dřevo, hliník, případně ocel. Další materiálové báze vznikají kombinací jmenovaných nebo kompozitem s jiným materiálem. Tyto kombinace jsou obvykle dřevo-hliník nebo plast-hliník, které kombinují rám ze dřeva nebo plastu a na vnější ochranu před povětrnostními vlivy využívají téměř bezúdržbový hliníkový clip. Příkladem kompozitů jsou fiberglassové okna, které vznikají smícháním skelných vláken a polyesterové pryskyřice v různém poměru podle výrobce profilu - obvykle cca 70:30 až 80:20 ve prospěch skelných vláken.

Na obrázcích níže jsou zobrazeny plastové, plast-hliníkové, hliníkové a dřevo-hliníkové okna (v uvedeném pořadí).
Okno plastové
Okno plast-hliníkové
Okno dřevo-hliníkové
Okno hliníkové
Cenové pořadí a zastoupení na trhu

Nejlevnější jsou plastová okna, pak následují fiberglassové a dřevěná okna, plast-hliníková okna, dřevohliníková okna a hliníková okna. Ještě dražší jsou málo používané okna z vysoce kvalitních ocelových profilů.
Nejrozšířenější jsou v současnosti plastová okna, převážně kvůli jejich nízké ceně. Méně používané jsou dřevěná a hliníková okna, ale jejich podíl na trhu je stabilní. Ostatní zmíněné materiálové báze oken mají malé zastoupení na trhu z důvodu vyšší ceny a nižší informovanosti veřejnosti.

Porovnání vlastností

Vlastnosti rámů na různých materiálových bázích jsou různé a nedají se zcela jednoznačně a jednoduše porovnat. Jako základní kritéria pro posouzení a srovnání jednotlivých oken jsem si stanovil jejich životnost a údržbu, teplotechnické vlastnosti, pevnost a odolnost proti vloupání, požární odolnost a teplotní roztažnost, estetiku a ekologii. Správná montáž oken je také velmi důležitá, ale nemám ji jak porovnat, tak jsem alespoň popsal základní možnosti, které samotná montáž poskytuje.

Životnost a údržba

Již samotný termín životnost okna není jednoznačný, protože například životnost těsnění a kování je nižší (cca. 15-30 let, v závislosti na kvalitě a údržbě) než samotná životnost rámu. U dřevěných oken je třeba rozlišovat životnost rámu a jeho povrchové úpravy, která je diametrálně odlišná. Například životnost kvalitního dřevěného rámu je cca. 100 let, zatímco životnost jeho povrchové úpravy je zhruba 10-15 let. Aplikací obnovovacího nátěru víme životnost povrchové úpravy postupně prodlužovat.

Životnost plastových oken je cca. 25-35 let, což s ohledem na morální opotřebení a neustále zkracování cyklu výměny výrobků v dnešní době může většině populace postačovat. Životnost hliníkových a ocelových oken je velmi vysoká, cca. 100 let. Výhodou je, že odpadá potřeba obnovovat povrchovou úpravu jako u dřevěných oken. Čistit a mazat kování, umýt těsnění a natřít ho silikonovým olejem jednou ročně třeba u všech zmíněných oken stejně.

Teplotechnické vlastnosti

Tepelně je ze zmíněných materiálů nejlepší měkké dřevo a plast, následuje tvrdé dřevo, fiberglass, ocel a hliník. Hliník je tepelně cca. 10-krát tepelně vodivější jako ocel, ale z hlediska přenosu tepla je to při tak vysokých číslech již nepodstatné. Důležitější je uvědomit si, jak jsou profily oken konstruovány. Pouze okna na bázi dřeva mají plnostěnný průřez, ostatní materiály se skládají z tenkostěnných profilů. Kovové rámy mají přerušení tepelného mostu, to znamená dvě vrstvy kovu oddělené izolantem. Tepelnětechnické parametry takovýchto oken závisí pouze na kvalitě a tloušťce izolantu plnícího funkci přerušení tepelného mostu. Plastové nebo fiberglassové profily využívají uzavřené vzduchové komory podobně jako například cihly. Počet takových komor napříč profilem zlepšuje tepelně-technické parametry. V dnešní době sice ani toto není již zcela pravda, protože dělení profilu na příliš hustou síť komor může mít opačný efekt (tloušťka vzduchové dutiny nemá být menší než 5 mm). Pokud si spočítáte celkovou tloušťku rámu (stavební hloubka profilu), odečtete po 3 mm na vnější a vnitřní stěnu profilu, zhruba 1 mm na přepážky mezi komorami a 35 - 40 mm na nejširší komoru používanou na vložení výztuže, tak Vám vyjde, že 5- komorový profil nesmí klesnout pod 70 mm stavební hloubky a 6-ti komorový profil pod 78 mm. Vyplnění komor profilu tepelněizolační pěnou nebo použití profilu bez ocelové výztuže výrazně zlepší výsledné tepelně-technické vlastnosti. Na výsledné tepelnětechnické vlastnosti má také vliv počet těsnění napříč profilem rámu okna. V současnosti se už okna jen s jedním těsněním ani nevyrábějí, všechny profily mají minimální vnitřní a vnější těsnění. Kvalitnější profily již obsahují i ​​středové těsnění, které rozdělí vnitřní prostor na dvě oddělené komory. Výhodou je, že takové okno má lepší součinitel spárové neprůvzdušnosti (přes zavřené okno se dostane méně vzduchu z exteriéru do interiéru) a zároveň zajistí, aby se do zmíněné druhé komory voda vůbec nedostala. Takto je možné garantovat ochranu kování před korozivními účinky vody. Osobně předpokládám, že rámové profily se středovým těsněním se stanou za několik let standardem, proto určitě doporučuji při koupi nových oken zvážit tento aspekt a nehledět pouze na cenu samotných profilů.

Fotografie níže uvádějí příklad oken bez a se středovým těsněním: 1 - otvory pro odvod vody, 2 - vnější těsnění, 3 - síťka proti hmyzu, 4 - středové těsnění
Okno bez středového těsnění
Okno se středovým těsněním
Pevnost a odolnost proti vloupání

Nejpevnější okna jsou ocelové a hliníkové, které jsou mnohem pevnější než druhé v pořadí dřevěná okna. Fiberglassové okna jsou v tomto parametru na úrovni tvrdého dřeva, ale hodně záleží na tvaru a vnitřním členění profilu, podobně jako u plastových profilů. Plastová okna jsou nejměkčí, proto potřebují výztuž z pozinkované oceli o tloušťce minimálně 2 mm ukryté ve středu rámu nebo křídla okna. Křídlo okna se někdy slepuje se zasklením, které pak přenáší zatížení větrem a kroucení profilu, čímž odpadá nutnost vyztužení křídla okna ocelovým profilem. Nevýhoda napevno spojeného křídla okna se zasklením je v nemožnosti vyměnit pouze zasklení, je třeba vyměnit celé křídlo, případně pokud se tento profil již nevyrábí, tak i celé okno.

S pevností jako spojené nádoby souvisí pohledová šířka okenních profilů. Jinak řečeno na zajištění stejné pevnosti, nebo alespoň minimální požadované, je třeba použít co do průřezu větší profil. Z toho vyplývá menší plocha pro zasklení a tedy méně propuštěného světla do interiéru objektu. Pevnost rohových spojů oken je dnes už asi nejlepší u plastových oken, kde se koncové hrany horkovzdušně svaří a vytvoří tuhou rámovou konstrukci. Čim má profil větší stavební hloubku, tím je tato pevnost vyšší. Dřevěná a hliníková okna se spojují v rozích lepením za pomoci rohového prvku.

Odolnost proti vloupání závisí hlavně na kvalitě kování, zda obsahuje uzavírací body s takovou odolností. Při požadavku odolnosti proti vypáčení se vkládá minimálně jeden takový uzavírací bod. Rovněž je důležitá uzamykatelná klika, která zamezí její otočení do otevřené polohy po odvrtání z exteriéru. Co se týče odolnosti rámů, obecně jsou výrazně lepší kovové než dřevěné či plastové rámy. Většina pachatelů se snaží dostat dovnitř vypáčením a pokud se jim to nepodaří, polovina z nich svůj záměr přehodnotí a odejde. Při rodinném domě se pachatel statisticky nejčastěji snaží dostat dovnitř terasovými dveřmi, oknem a až potom vchodovými dveřmi. Při bytech jsou to logicky hlavně vchodové dveře.

Požární odolnost a teplotní roztažnost

Z hlediska požární odolnosti jsou nejlepší kovové a fiberglassové rámy oken, pak dřevěné a nejhorší jsou plastové. Z hlediska sálání tepla jsou nejlepší dřevěné a fiberglassové rámy oken. Proto jsou mnohdy požární dveře vyrobeny ze dřeva, na překvapení většiny lidí. Pokud má okno odolávat požáru, nejdůležitější je jeho zasklení, které musí být protipožární s předepsanou požadovanou odolností EI případně EW (E-celistvost, I-izolace, W-sálání) v minutách. U rodinných nebo bytových domů většinou není nutné, aby měli okna požární odolnost.

Teplotní roztažnost je objemová změna materiálu vlivem vzrůstající nebo klesající teploty. Každý materiál reaguje na zvýšení teploty relativně různé, což znamená, že například takový plast má zhruba 10-násobek teplotní roztažnosti ve srovnání s dřevem. Míru teplotní roztažnosti definuje koeficient α, který má přibližné hodnoty pro dřevo 5, ocel 13, hliník 22, sklo 9, plast PVC 52, cihla 6, beton 15, fiberglass přibližně jako sklo atd. Pokud spojujeme různé materiály s různým koeficientem α, pak při zvyšování teploty dochází k různým objemovým změnám, respektive vzniku napětí, což může mít při překročení jisté hodnoty destrukční účinky. Kvůli tomu je nutné z důvodu velkých rozdílů koeficientu α skla a plastu PVC vkládat ocelovou výztuž do rámu, která pak eliminuje toto vzniklé napětí.

Estetika a ekologie

Z estetického a pocitového pohledu je člověku obecně nejblíže dřevo. Vytváří příjemnou atmosféru, pocit pohodlí a útulnosti. Je to navíc obnovitelný materiál, jeho zpracování vyžaduje asi nejméně energie, čili ekologicky nejméně zatěžuje životní prostředí. Plast se vyrábí z ropy, která je neobnovitelným zdrojem, obsahuje stabilizátory, které pokud jsou na bázi olova také nadměrně zatěžují životní prostředí. Recyklace PVC je již zvládnuta, dá se znovu použít pro výrobu profilů s jistými menšími omezeními hlavně na pohledových plochách. Z estetického hlediska je plastové okno nejnižším standardem.

Hliník je také vyčerpatelná surovina, k jejíž výrobě se spotřebovává velké množství energie při jeho oddělení z těžené rudy bauxitu elektrolýzou. Jeho výhoda ale spočívá ve vysoké míře recyklovatelnosti. Hliník je esteticky tvrdý, ale má širokou škálu barevných úprav (vypalování práškovými barvami) a navíc vysokou mechanickou odolnost proti poškození.

Zasklení

V nedávné minulosti bylo standardem na trhu izolační dvojsklo s hodnotou Ug = 1,1 W.m-2.K-1, hliníkovým distančním rámečkem a 90% plněným argonem s tloušťkami skel a vzduchové dutiny 4-16-4. V současné době je nahrazen izolačním trojsklem 4-12-4-12-4, také plněným argonem, případně kryptonem a s distančním rámečkem na bázi hliníku nebo méně tepelně vodivého plastu, případně kompozitu. Takové zasklení může mít v závislosti na zmíněných parametrů Ug = 0,7-0,5 W.m-2.K-1. To znamená cca. poloviční tepelnou ztrátu ve srovnání s běžně používaným izolačním dvojsklem. Výhodou je, že již v dnešní době se za izolační trojsklo oproti dvojsklu hodně nepřiplácí, hlavní rozdíl v ceně je za hlubší a tepelně-izolační kvalitnější rám okna. Nespornou výhodou izolačního trojskla oproti dvojsklu je kromě ušetřených energií za vytápění hlavně minimální, pokud vůbec nějaká kondenzace vody na spodním okraji zasklení a eliminace studeného sálání od okna. Poslední jmenované výrazně zvyšuje tepelnou pohodu v místnosti, zvláště pokud máte pracovní stůl nebo postel u okna.

Zasklení může být bezpečnostní použitím lepící fólie (VSG) nebo kalením jednotlivých skel (ESG). ESG má zvýšenou mechanickou a teplotní odolnost a při poškození se rozsype na drobné neostré částečky, čímž se výrazně snižuje riziko poranění osob. VSG jsou dvě stavební skla slepené speciální fólií, která zvyšuje jeho mechanickou odolnost a v případě poškození, pokud sklo praskne, jednotlivé úlomky zůstanou nalepené na fólii. Vícenásobným vrstvením skla - fólie se dosahuje různé mechanické odolnosti až po neprůstřelnost či odolnost proti výbuchu. Taková fólie navíc zabrání průniku 95-99% UV záření.

Kování a údržba

Kování je mechanikou celého okna. Díky němu můžete okno otevírat, sklápět, dát do mikroventilačních polohy jak ho i bezpečně zavřít. Dnešní okna používají celoobvodové kování různých výrobců. Z estetického hlediska mohou být viditelné, částečně skryté nebo zcela skryté. Právě zcela skryté kování zvyšuje estetickou hodnotu okna a dá vyniknout jeho elegantním liniím bez rušivého vlivu pantů, které jsou zabudovány v rámu okna, z interiéru je viditelná jen klika. Po montáži oken je třeba nastavit kování. Z času na čas je třeba kování opět nastavit, návod k nastavení jednotlivých kování najdete na stránkách výrobce motoru.

Montáž oken

Výhody i těch nejkvalitnějších oken umí neuvěřitelným způsobem znegovat nekvalitní montáž. Kvalita montáže je většinou velká neznámá, proto je důležitá vybrat si seriózní firmu s dlouholetou historií, u níž je velký předpoklad, že si nevezme na odpovědnost partii nezkušené montérů, na práci nichž zpětně doplatí přes množství reklamací zákazníka. Montáž oken by se měla provádět podle normy ČSN 74 6077. Obsah této normy není závazný, má pouze doporučující charakter. V jednoduchosti řečeno, podle normy by se měly okna montovat na tzv. pásky. Jde o paropropustnou pásku ze strany exteriéru a paronepropustnou pásku ze strany interiéru. Mezi těmito páskami se nachází vrstva tepelné izolace - PUR pěna. Pásky chrání tepelnou izolaci před degradací vlivem vody a vlhkosti. Páska ze strany exteriéru brání vodě pronikat dále do interiéru a naopak interiérová páska chrání tepelnou izolaci před migrací vlhkosti z interiéru do exteriéru. Samotné pásky také zlepšují součinitel spárové neprůvzdušnosti, čili zabraňují vzduchu z exteriéru dostat se dovnitř vlivem větru přes styk rámu a konstrukce okna. Jejich nejdůležitější funkcí je zabránit degradaci tepelné izolace vlivem vody a vlhkosti. Samotná degradace tepelné izolace trvá několik let, takže hlavní výhody montáže "na pásky" se projeví až později. Většina oken se v současnosti stále montuje klasickým způsobem s použitím PUR pěny a následným vyspravení a zaomítáním.

Závěr

Na závěr bychom Vám chtěli poradit, abyste si před koupí nových oken předem určili maximální částku, kterou jste schopni a ochotni zaplatit. Pak si spočítejte počet m2 plochy nových oken. Zjednodušeně lze uvažovat za m2 plastových oken kolem 4 500 Kč, fiberglassových 5 500 Kč, dřevěných 7 000 Kč a hliníkových přes 8 500 Kč. Zasklení doporučuji jednoznačně izolačním trojsklem, které je výrazně lepší než izolační dvojsklo, navíc mnozí dodavatelé Vám ho dají za cenu dvojskla s tím, že si připlatíte za kvalitnější rám s větší stavební hloubkou a lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi, který je vhodný pro použití izolačního trojskla .

Okna kupujte výhradně od firem s historií a potřebnými certifikáty, výhodou je členství v některém z profesních sdružení. Vyžádejte si reference a nebojte se ptát na detaily při výrobě, provedení oken, dopravy a montáže. Přístup a reakce prodejce na Vaše dotazy také hodně napoví.
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977