Článek - Základní definice pojmů
Základní definice pojmů
Index podlažních ploch
Index podlažních ploch (IPP)

Tento index představuje poměr mezi celkovou plochou všech nadzemních podlaží stavby a plochou pozemku.

Například plánujete rodinný dům o rozměrech 8x10m se dvěma nadzemními podlažími na parcele 600m2. Vaše celková plocha všech nadzemních podlaží v tomto případě bude 160m2, pozemek má 600m2, takže index podlažních ploch je 160/600 = 0,26.
Jak se počítá zastavěná plocha
Index zastavěných ploch (IZP)

Tento index představuje poměr mezi plochou zastavěnou stavbami a plochou pozemku.

Například plánujete rodinný dům o rozměrech 8x10m se dvěma nadzemními podlažími na parcele 600m2. Vaše zastavěná plocha v tomto případě bude 80m2, pozemek má 600m2, takže index zastavěných ploch je 80/600 = 0,13.
Koeficient zeleně
Koeficient zeleně (KZ)

Tento koeficient představuje poměr mezi započítatelnými plochami zeleně (zeleň na rostlém terénu, zeleň nad podzemními konstrukcemi) a plochou pozemku.

Například plánujete rodinný dům o rozměrech 8x10m se dvěma nadzemními podlažími na parcele 600m2. Zpevněné plochy bude představovat chodník od ulice do domu a parkovací místo pro auto o celkové ploše 50m2. Započitatelná plocha zeleně pak bude (plocha pozemku minus zpevněné plochy minus zastavěná plocha) 600-80-50 = 470m2. Koeficient zeleně bude v tomto případě 470/600 = 0,78.

Nadzemní podlaží

Za nadzemní podlaží se považuje každé podlaží které má úroveň podlahy v průměru vyšší než 800 mm pod úrovní upraveného přilehlého terénu. Pro výpočet aritmetického průměru výškové úrovně podlahy vzhledem k terén se uvažují nejméně čtyři reprezentativní body po obvodu posuzovaného podlaží. V případě pravoúhlého půdorysu jeho vrcholy, ve složitějších případech body s maximálními a minimálními hodnotami výškové úrovně vzhledem k terén.

Podkroví

Podkroví je vnitřní prostor domu přístupný z posledního nadzemního podlaží vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi; určený je na účelové využití; za podkroví se přitom považuje takové podlaží, které má alespoň nad třetinou podlahové plochy šikmou konstrukci krovu a jehož svislé obvodové stěny navazující na šikmou střešní resp. stropní konstrukci nejsou vyšší než polovina výšky běžného nadzemního podlaží domu. Podkroví se nezahrnuje do počtu nadzemních podlaží stavby, uvádí se jmenovitě (například rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a podkroví).

Podlažní plocha objektu

Podlažní plocha je součet ploch všech podlaží objektu včetně ohraničujících konstrukcí. Při bilancování podlažních ploch se uvádí zvlášť podlažní plocha nadzemní a podzemní části objektu.
Stavební čára
Stavební čára

Stavební čára představuje směrnou linii, kterou má dodržet budoucí zástavba, přičemž ji nesmí překročit směrem k ulici. Vymezená je zejména v polohách s vyššími nároky na formování veřejného prostoru. Je stanovena v územním plánu. Stavební čára se neshoduje s hranicí pozemku (není to jedna a tatáž věc, ale stavební čára v některých případech může kopírovat hranici pozemku). Od stavební čáry je možné ustoupit směrem dovnitř pozemku v rozsahu povoleném v územním plánu, případně ji překročit architektonickými prvky i směrem k ulici, ale také jen v rozsahu povoleném v územním plánu.
Ustoupené podlaží - definice
Ustoupené podlaží

Ustoupené podlaží je nejvyšší nadzemní podlaží stavby, jehož zastavěná plocha je menší než 50% zastavěné plochy podlaží nacházejícího se pod ním. Takové podlaží se nezahrnuje do počtu nadzemních podlaží stavby, uvádí se jmenovitě.

Zastavěná plocha

Zastavěná plocha stavby je plocha ortogonálního průmětu vnějšího obvodu svislých konstrukcí nejrozsáhlejší části stavby vnímatelné nad terénem do vodorovné roviny. Do zastavěné plochy se nepočítá půdorysný průmět markýz, balkonů, nekrytých teras a podobně.
Další důležité informace naleznete v těchto dokumentech

Česká technická norma ČSN 73 4301 Obytné budovy (není volně k dispozici, technické normy jsou bohužel přístupné pouze za poplatek)

Stavební zákon - Zákon č. 183/2006 Sb.

Vyhláška č. 501 z roku 2006 (jsou zde definováno odstupy staveb v §25)

Územní plán hlavního města Prahy
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977