Článek - Obsah projektové dokumentace
Obsah projektové dokumentace
Všechny naše projekty domů jsou vypracovány v detailu pro realizaci stavby, což znamená, že s nimi vybavíte nejen stavební povolení, ale bez problémů i postavíte svůj dům. Oproti projektu pro stavební povolení, náš projekt obsahuje podrobněji zpracovány výkresy, včetně detailů a výkazu materiálů a prací.
Projekt domu - pohled na projekt
Projekty domů dodáváme v 5-ti identických vyhotoveních (nazývaných paré), protože minimálně 2 z nich musíte podat na stavební úřad a zbývající kopie budou potřebné při samotné stavbě domu.
Projekt domu - pohled na otevřený projekt
Obsah projektu

Keď otvoríte projekt domu, na vnútornej strane obálky nájdete stručný obsah. Projekt je rozdelený do nasledovných logických celkov:

Když otevřete projekt domu, na vnitřní straně obálky naleznete stručný obsah. Projekt je rozdělen do následujících logických celků:

1)    Technické zprávy (průvodní a souhrnná technická zpráva)
2)    Energetické hodnocení budovy (projektové)
3)    Projekt osazení domu (pokud jste si ho objednali)
4)    Architektura - Stavební část (výkresy samotné stavby)
5)    Projekt statiky (výztuž a dimenzování nosných částí stavby)
6)    Projekt elektroinstalací (zásuvkové, světelné obvody a hromosvod)
7)    Projekt vytápění
8)    Projekt zdravotechniky (vodovod, kanalizace a plynoinstalace)
9)    Projekt požární ochrany
Projekt domu - pohled na kompletní projekt
Pohled na otvorený projekt katalógového domu so všetkými jeho súčasťami
Průvodní zpráva
Souhrnná technická zpráva
1) Technické zprávy (A - průvodní a B - souhrnná technická zpráva)

Jako první se v projektu nachází průvodní zpráva (A), která obsahuje stručné údaje o navrhované stavbě, za ní následuje souhrnná technická zpráva (B), ve které jsou podrobně popsány jednotlivé konstrukce a použité materiály.
Energetické hodnocení budovy
2) Energetické hodnocení budovy

Za zprávami následuje energetické hodnocení budovy (EHB), které je povinnou součástí projektu. Najdete zde informace o roční potřebě tepla na vytápění, jakož i na ohřev teplé užitkové vody. Od 1.ledna 2016 musí podle platných norem každá stavba na bydlení splňovat energetickou požadavku A1. Tento požadavek splňuje každý z našich projektů.
Projekt domu - projekt osazení
3) Projekt osazení domu

Projekt osazení domu je vypracován na výkresu formátu A3. Je zde zakreslen navrhovaný rodinný dům s vyznačenými odstupovými vzdálenostmi od hranic pozemku, vyznačeny vstupy do domu, zakresleny parkovací místa tak i napojení na inženýrské sítě (voda, kanál, elektřina, plyn). Součástí projektu je i výpočet zastavěné plochy a dalších parametrů potřebných pro stavební úřad.

Katalogové projekty domů standardně neobsahují výkres osazení. Výkres osazení domu (v případě potřeby i projekty přípojek) se vyhotovují individuálně, jako doplňková služba. Pro vydání stavebního povolení je třeba dodat na stavební úřad i projekt osazení rodinného domu.
Architektura - stavební část projektu
4) Architektura - Stavební část

Obsah stavební části projektu je uveden přímo na její obálce. Nacházejí se zde výkresy základů, půdorysy, pohledy na dům, řezy, výkres střechy, detaily a výkazy dveří, oken, konstrukcí, klempířských prvků a jiné. Každý z výkresů je detailně zakotovan v měřítku 1:50, což znamená, že jsou v něm uvedeny rozměry pro všechny stavební prvky. Podle výkresu základů se zhotovují základy, podle výkresů půdorysů Vám zase vyzdí hrubou stavbu, v řezech se stavební firma může detailněji podívat na konstrukční řešení domu jakož i odečíst potřebné výšky stavby. V pohledech je zobrazeno materiálové řešení domu. Ve výkresu detailů zase najdete podrobně rozkreslené náročnější části stavby - v měřítku 1:10.

Na závěr se v této části projektu nacházejí výkazy oken a dveří - podle nich si umíte dát vypracovat cenové nabídky u výrobců oken  a dveří, podle výkazu překladů si zase víte objednat nosné překlady nad okna a dveře. Výkaz konstrukcí přehledným způsobem ukazuje použité materiály v podlahách, střechách a zdech. Výkaz krovu je potřebný pro firmu, která Vám zhotoví krov na domě.
Projekt statiky
5) Projekt statiky

V části projektu statické řešení najdete kromě statických výpočtů i jednu velmi podstatnou věc pro stavbu domu, a tou je vyztužení věnců a nosníků. Na základě těchto schem se pak na stavbě váže výztuž.
Projekt elektroinstalací
6) Projekt elektroinstalací

V části elektroinstalace se nachází již tradičně technická zpráva, která popisuje celé technické řešení, následuje výkres osvětlení, výkres zásuvkových rozvodů, datové rozvody (televizní a síťové kabely v rámci domu), výkres hromosvodu a uzemnění a na závěr schéma zapojení elektrického rozvaděče (skříňka uvnitř domu).
Projekt vytápění
7) Projekt vytápění

V části vytápění se nachází v úvodu technická zpráva, která popisuje technické řešení - v tomto případě podlahové vytápění, dále výkres s návrhem jednotlivých topných okruhů tak schéma zapojení kotle.
Projekt zdravotechniky
8) Projekt zdravotechniky

V části zdravotechnika se nachází technická zpráva, která popisuje celé technické řešení rozvodů vody, kanalizace a plynoinstalací. Následují jednotlivé výkresy, ve kterých je vykresleno trasování potrubí včetně jejich dimenzí.
Projekt požární ochrany
9) Projekt požární ochrany

Část projektu požární ochrana sestává jen z technické zprávy, kde je vypočtené požární zatížení stavby, tedy její hořlavost a z toho vyplývající opatření a minimální odstupové vzdálenosti od sousedních staveb.

Závěr

Tímto jsme si prošli celý projekt v takové formě, v jaké ho dodáváme našim klientům. Po kompletním uhrazení projektu dodáváme klientům celý projekt i v elektronické podobě v pdf formátu spolu s výkazy materiálů ve formátu Excel. Výkaz materiálu a prací (rozpočet) dodáváme pouze v digitální formě, nakolik je to v dnešní době mnohem praktičtější. Stavební firmy Vám takto nacenit dům mnohem rychleji, než kdyby Vám museli vše potřebné odečítat z výkresů, případně z tištěného výkazu materiálu a prací.
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977