Článek - Obsah projektové dokumentace
Obsah projektové dokumentace
Všechny naše projekty domů jsou vypracovány v detailu pro realizaci stavby (realizační projekt), což znamená, že s nimi vybavíte nejen stavební / společné povolení, ale bez problémů i postavíte svůj dům. Oproti projektu pro stavební povolení, náš projekt obsahuje navíc podrobněji zpracované výkresy, včetně detailů a výkazu materiálů a prací.
Projekt domu - pohled na projekt
Projekty domů dodáváme v 5-ti identických vyhotoveních (nazývaných paré), protože minimálně 2 z nich musíte podat na stavební úřad a zbývající kopie budou potřebné při samotné stavbě domu.
Projekt domu - pohled na otevřený projekt
Obsah projektu

Když otevřete projekt domu, na vnitřní straně obálky naleznete stručný obsah.
Projekt je rozdělen do následujících logických celků dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

A - Průvodní, B - Souhrnná technická zpráva
C - Projekt osazení domu (pokud jste si ho objednali)
D1.1 - Architektonicko - Stavební řešení
D1.2 - Stavebně konstrukční řešení - statika
D1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
D1.4 - Zdravotně technické instalace
D1.4 - Projekt vytápění (elektrokotel, plynový kotel nebo tepelní čerpadlo)
D1.4 - Projekt elektroinstalací
Projekt domu - pohled na kompletní projekt
Pohled na otevřený projekt katalogového domu se všemi jeho součástmi
1) A - Průvodní zpráva, B - Souhrnná technická zpráva

Jako první se v projektu nachází průvodní zpráva (A), která obsahuje stručné údaje o navrhované stavbě, za ní následuje souhrnná technická zpráva (B), ve které jsou podrobně popsány jednotlivé konstrukce, stavební postupy a použité materiály.
Průvodní zpráva
Souhrnná technická zpráva
2) C - Projekt osazení domu

Projekt osazení domu je vypracován na výkresu formátu A3. Je zde zakreslen navrhovaný rodinný dům s vyznačenými odstupovými vzdálenostmi od hranic pozemku, vyznačeny vstupy do domu, zakresleny parkovací místa a napojení na inženýrské sítě (voda, kanál, elektřina, plyn). Součástí projektu je i výpočet zastavěné plochy a dalších parametrů potřebných pro stavební úřad.

Katalogové projekty domů standardně neobsahují výkres osazení. Výkres osazení domu (v případě potřeby i projekty přípojek) se vyhotovují individuálně, jako doplňková služba. Pro vydání stavebního povolení / ohlášení stavby je třeba dodat na stavební úřad i projekt osazení rodinného domu.
Projekt domu - projekt osazení
3) D1.1 - Architektonicko - Stavební řešení

Obsah stavební části projektu je uveden přímo na její obálce. Nacházejí se zde výkresy základů, půdorysy, pohledy na dům, řezy, výkres střechy, detaily a výkazy dveří, oken, konstrukcí, klempířských prvků a jiné. Každý z výkresů je detailně zakótován v měřítku 1:50, což znamená, že jsou v něm uvedeny rozměry pro všechny stavební prvky. Podle výkresu základů se zhotovují základy, podle výkresů půdorysů Vám zase vyzdí hrubou stavbu, v řezech se stavební firma může detailněji podívat na konstrukční řešení domu jakož i odečíst potřebné výšky stavby. V pohledech je zobrazeno materiálové řešení domu. Ve výkresu detailů zase najdete podrobně rozkreslené náročnější části stavby - v měřítku 1:10.

Na závěr se v této části nacházejí výkazy oken a dveří - podle nich si dáte zpracovat cenové nabídky u výrobců oken  a dveří, podle výkazu překladů si zase můžete  snadno objednat nosné překlady nad okna a dveře. Výkaz konstrukcí přehledným způsobem ukazuje použité materiály v podlahách, střechách a zdech. Výkaz krovu je potřebný pro firmu, která Vám zhotoví krov na domě.
Architektura - stavební část projektu
4) D1.2 - Stavebně konstrukční řešení - statika

V této části projektu najdete kromě statických výpočtů i jednu velmi podstatnou věc pro stavbu domu, a tou je vyztužení věnců a nosníků. Na základě těchto schem se pak na stavbě váže výztuž.
Projekt statiky
5) D1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Část projektu požárního řešení sestává jen z technické zprávy, zde je vypočtené požární zatížení stavby, tedy její hořlavost a z toho vyplývající opatření jako minimální odstupové vzdálenosti od sousedních staveb.
Projekt požární ochrany
6) D1.4 - Zdravotně technické instalace

V této části se nachází technická zpráva, která popisuje celé technické řešení rozvodů vody, kanalizace a plynoinstalací. Následují jednotlivé výkresy, ve kterých je vykresleno trasování potrubí včetně jejich dimenzí a izometrie systému.
Projekt zdravotechniky
7) D1.4 - Projekt vytápění

V části vytápění se nachází v úvodu technická zpráva, která popisuje technické řešení - v tomto případě podlahové vytápění, dále výkres s návrhem jednotlivých topných okruhů a schéma zapojení kotle.
Projekt vytápění
8) D1.4 - Projekt elektroinstalací

V části elektroinstalace se nachází technická zpráva, která popisuje celé technické řešení, následuje výkres osvětlení, výkres zásuvkových rozvodů, datové rozvody (televizní a síťové kabely v rámci domu), výkres hromosvodu a uzemnění a na závěr schéma zapojení elektrického rozvaděče (skříňka uvnitř domu).
Projekt elektroinstalací
Závěr

Tímto jsme si prošli celý projekt v takové formě, v jaké ho dodáváme našim klientům. Po kompletním uhrazení projektu dodáváme klientům celý projekt i v elektronické podobě v pdf formátu spolu s výkazy materiálů ve formátu Excel. Výkaz materiálu a prací (rozpočet) dodáváme pouze v digitální formě, nakolik je to v dnešní době mnohem praktičtější. Stavební firmy Vám takto nacení dům mnohem rychleji, než kdyby museli vše potřebné měřit z výkresů, případně hledat v tištěném výkazu materiálu a prací.
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977