Minimální odstupové vzdálenosti sousedních staveb
Odstupy staveb
Při umisťování stavby na parcelu třeba respektovat omezení plynoucí z obecně závazných právních předpisů (v tomto případě vyhláška č. 501/2006 - §25) jakož i územního plánu příslušné obce, případně územního plánu zóny (podrobnější dokument jako územní plán obce) pokud jsou pro danou lokalitu zpracované.

Pokud není pro území kde se nachází vaše parcela zpracován územní plán obce nebo územní plán zóny, je třeba vycházet z obecně závazných právních předpisů (vyhláška č. 501/2006):


Vzdálenost rodinných domů od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m.

Pokud rodinné domy vytvářejí mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m. Z tohoto vyplývá, že minimální vzdálenost při které ještě mohou být v protilehlých stěnách rodinných domů umístěny okna z nebytových i obytných místností je 7 m.

Ve stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností. Stísněné poměry mohou vyplývat například z nevhodné polohy pozemku, jeho tvaru, velikosti, základových poměrů, konfigurace terénu, jeho sklonu a orientaci ke světovým stranám, z negativního vlivu již existující okolní zástavby, případně ochranných pásem nebo jiných omezení vyplývajících ze zvláštních předpisů, vždy se to posuzuje individuálně.

Minimální vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, od okraje pozemní komunikace musí být 3 m.
Další důležité informace naleznete v těchto dokumentech (po kliknutí se Vám otevřou)

Česká technická norma ČSN 73 4301 Obytné budovy (není volně k dispozici, technické normy jsou bohužel přístupné pouze za poplatek)

Stavební zákon - Zákon č. 183/2006 Sb.

Vyhláška č. 501 z roku 2006 (jsou zde definováno odstupy staveb v §25)

Územní plán hlavního města Prahy
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977