Článok - Projekty domov s certifikátom A1
Projekty domů a průkaz energetické náročnosti budov (PENB)
Od 1.ledna 2013 je povinností pro všechny nové i rekonstruované budovy na bydlení splnit požadavek na energetickou náročnost budov (ENB).

Nové obytné budovy musí splnit tři konkrétní ukazatele:

1. celková dodaná energie za rok
2. neobnovitelná primární energie za rok
3. průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy
1. Celková dodaná energie za rok

Jedná se o součet všech dílčích dodaných energií do budovy v kWh za rok. Tento ukazatel nám říká o tom jak úsporná je konkrétní stavba. Pro rodinné domy počítáme pouze s energií potřebnou na vytápění a na ohřev teplé užitkové vody (TÚV). Rodinný dům může mít maximální celkovou dodanou energii za rok 142 kWh/m2 (energetická tŕída C).

Celková dodaná energie se počítá následovně: nejdřív spočítáme tepelné ztráty domu přes jeho obalové konstrukce jako střecha, stěny, podlahy, okna a dveře. Tepelné ztráty stavební konstrukcí se vypočítají na základě skladby konkrétní konstrukce (součinitelů prostupu tepla jednotlivými druhy materiálů a jejich tlouštěk) jakož i velikosti a orientace dané konstrukce vůči světovým stranám.

Následně k těmto ztrátám připočteme tepelné zisky od vnitřních zdrojů v domě (lidé, elektronika atd.) jakož i tepelné zisky ze slunečního záření pronikajícího do domu přes okna. Následně započteme ztráty tepla větráním (norma nám předepisuje jaký objem vzduchu v místnosti se musí za hodinu vyměnit - obvykle 30%). Takto vypočítáme potřebné množství energie na vytápění domu za rok.

Potřeba energie na ohřev teplé užitkové vody se vypočítá na základě počtu osob, které budou v stavbě bydlet. Uvažuje se totiž s určitým předepsaným množstvím teplé vody na den na osobu a toto množství se vynásobí počtem osob a dní v roce.

Při tomto výpočtu neuvažujeme s druhem dodávané energie (plyn, elektřina atd.).
2. Neobnovitelná primární energie za rok

Tento ukazatel nám říká o tom nakolik je ekologická konkrétní stavba vzhledem k druhu energie, který používá. V zásadě se jedná o celkovou dodanou energii za rok v kWh vynásobenou referenčními hodnotami (koeficienty) pro konkrétní druhy neobnovitelných energií. Různým typům energie jako zemní plyn, elektřina, kusové dřevo byly přiřazeny různé koeficienty na základě jejich ekologičnosti (jsou uvedeny v tabulce níže). Tyto koeficienty umí velmi výrazně změnit výslednou hodnotu pro stejný rodinný dům vytápěný různými typy energetických zdrojů. Když se podíváme do tabulky níže, která uvádí jednotlivé koeficienty pro konkrétní druhy energie, zjistíme, že z tohoto hlediska je zemní plyn považován za ekologický zdroj energie, přičemž elektřina je na tom nejhůř.

Uveďme si to teď na příkladu. Máme rodinný dům, kterému musíme dodat za rok 6 000 kWh na vytápění a ohřev teplé užitkové vody (celková dodaná enegrie za rok). Dům bude mít plochu 100m2, z toho vyplývá, že celková dodaná energie na m2 za rok bude 6 000 kWh / 100 m2 = 60kWh na m2 za rok. Pokud použijeme energii plynu (například budeme používat plynový kondenzační kotel), pak bude neobnovitelná primární energie pro náš dům 60 kWh / m2 x 1,1 = 66 kWh / m2. Pokud bychom plyn zaměnili za elektřinu (elektrický kotel), dostaneme se na mnohem horší hodnotu neobnovitelné primární energie, t.j. 60 kWh / m2 x 3,0 = 180 kWh / m2. Vidíme, že při použití elektrické energie se dostáváme na řádově vyšší (horší) hodnoty než u plynu.
Primární energie - refereční hodnoty
3. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem,R

Je hodnotou, která charakterizuje tepelně technické vlastnosti všech stavebních konstrukcí budovy tvořících její obálku. Čím je tato hodnota vyšší, tím více tepla uniká přes obálku budovy. Maximální hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy je stanovena v normě ČSN 73 0540 - obytné budovy (rodinné domy) musí splňovat hodnotu maximálně 0,5 W/m2.K (horní limit pro energetickou třídu C). Tuto hodnotu při současné úrovni tepelně-izolačních materiálů není problém splnit. Pro energetickou třídu B je stanovené maximum 0,8 x Uem,R = 0,4 W/m2.K a pro třídu A maximum 0,65 x Uem,R = 0,325 W/m2.K.

V přehledné tabulce níže uvádíme požadované hodnoty součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce obálky budovy (stěna, strop, podlaha...) :
požadované hodnoty součinitele prostupu tepla
Největší problém splnit tyto požadavky z budov na bydlení mají projekty bungalovů (neboli 1 podlažní rodinné domy), které znevýhodňuje velká plocha konstrukcí ve styku s exteriérem v poměru k jejich užitné ploše (mají nevýhodný geometrický tvar).
Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB

Splnění výše uvedených požadavků se prokazuje v případě novostavby energetickým průkazem budovy (PENB - průkaz energetické náročnosti budovy), který se dokládá spolu s projektem stavby jako příloha k žádosti o vydání stavebního povolení - má standardizovaný vzhled a výpočet, který je podobný v celé evropské unii (viď obrázek níže).
Energetický certifikát - štítek
Všechny naše katalogové projekty domů, jakož i individuální navrhované rodinné domy tyto legislativní požadavky splňují.

Naše architektonická kancelář zpracovává energetické průkazy pro námi projektované rodinné domy za cenu 3 500 Kč s velmi krátkou dobou dodání.
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977